Avtal för Prisad Säljare

 

Allmänna Villkor

för

Prisad AB

daterat

2015-01-01

 

Innan du läser

Vi har just nu inte kapacitet för att ta emot fler handlare. Behöver du marknad nu så kontakta Sello varigenom du kan koppla upp dig mot flera försäljningskanaler med lagersaldouppdateringar. CDON, Fyndiq, Tradera med flera.

Innehållsförteckning

1                 Tillämplighet och omfattning.. 3

2                 Definitioner.. 3

3                 Registrering och användning av konto.. 3

4                 Leverans.. 3

5                 Marknadsföring.. 4

6                 Förbjudna Åtgärder.. 5

7                 Support och Kundtjänst. 5

8                 Parternas åtaganden.. 5

9                 Reklamation och outlöst paket. 7

10              Ersättning.. 7

11              Konsumentskydd och Ångerrätt. 8

12              ansvarsbegränsning.. 8

13              PAUSNING.. 9

14              konsekvenser.. 9

15              uppsägning.. 9

16              Force majeure.. 10

17              BESTÄMMELSES OGILTIGHET. 10

18              SEKRETESS.. 10

19              Tvistlösning.. 11

 

Bilagor

Bilaga 1                    Försäljningsförbud

Bilaga 2                    Provisioner

 

1 )     Tillämplighet och omfattning

1.1             Dessa allmänna villkor med bilagor (”Allmänna villkor”) ska tillämpas för all användning av Prisads tjänster och produkter som erbjuds på domänen prisad.se eller andra domäner tillhörande Prisad. I den mån villkoren i dessa allmänna villkor avviker från villkor som an­vändaren godkänner på Prisads hemsida, i samband med produktregistrering, ska villko­ren i dessa Allmänna villkor äga företräde framför villkoren på Prisads hemsida.

2 )       Definitioner

2.1             Med Avtal(et) förstås i dessa Allmänna villkor eventuella individuella användaravtal som kan komma att ingås mellan en Användare och Prisad. Dessa Allmänna villkor utgör en integrerad del av ett sådant Avtal.

2.2             Med Användare avses juridiska personer som registrerar ett användarkonto på domänen (Prisad.se) och ingår detta avtal med Prisad.

2.3             Med Handelsplatsen menas domänen prisad.se.

2.4             Med Originalförpackning menas produkttillverkarens inre- och yttre emballage för en pro­dukt som syftar till att innehålla, skydda eller presentera produkten.

3 )     Registrering och användning av konto

3.1             Användaren ansöker om att registrera ett användarkonto på Handelsplatsen vilket Prisad måste godkänna innan avtalet får anses fullbordat. Godkännandet görs av Prisad genom att acceptera registreringen.

3.2             Användaren förbinder sig att efterleva Prisads instruktioner och vid var tid gällande riktlin­jer för användarkonton.

3.3             Prisad förbehåller sig rätten att vägra registrering av användarkonto på Handelsplatsen.

3.4             Endast svenskt momsregistrerat företag som innehar gällande F-skattesedel kan regi­strera sig.

 4 )      Leverans

4.1             Användaren förbinder sig till att lagerföra produkterna i Sverige och reservera samma antal produkter som saluförs på Prisad enbart för Prisads kunder.

4.2             Användaren står för fraktkostnaden och ansvarar själv för leveransen till konsumenten, men ska dock tillse att frakten sker och ombesörjs i enlighet med Prisads vid var tid gäl­lande förhållningspolicy som återfinns på Prisads hemsida.

4.3             Användaren bär risken för produkten till dess att den har mottagits av konsumenten. Avise­ring till konsumenten om att produkten kan hämtas ut på uthämtningsställe fråntar inte användaren risken och ansvaret för produkten förrän produkten faktiskt har hämtats ut av konsumenten. Detta gäller även för icke uthämtade paket som återsänds till använ­daren trots avisering.

4.4             Användaren förbinder sig vidare till följande villkor avseende hantering, lagerhållning och leverans:

a)         Att vid mottagning av order skicka beställda produkter till konsument inom en arbets­dag (helgfri måndag till fredag) samt att inom 4 timmar därefter meddela kun­den att sändningen har skickats (Leveransbesked) och bifoga spårningsuppgifter.

b)         Att tillse att produkten mottas av konsument senast 5 arbetsdagar från det att orderin­formationen skickats till användaren.

c)         Att leverera produkten komplett med garantisedlar, Prisads plocklista och annan eventuell information som kan vara av betydelse gällande den produkt som konsu­menten köpt.

d)         Att om leverans ej kan ske inom 24 timmar kontakta Prisad.

5 )        Marknadsföring

5.1             All marknadsföring ska stämma överens med Marknadsföringslagen (2008:486). Alla uppgifter om slutkunder som namn, adress, telefonnummer m.m. tillhör Prisad och får en­bart används för att leverera beställningarna.

5.2             Användaren äger ej rätt att ta kontakt (direkt eller indirekt) med de konsumenter som handlar via Prisad. Användaren förbinder sig även att inte till produkten bifoga någon form av reklam eller annat marknadsföringsmaterial utan Prisads skriftliga samtycke därtill.

5.3             Användaren ska i sin marknadsföring och kommunikation med konsument säkerställa efterlevnad av Prisads vid var tid gällande policy och instruktioner avseende hantering av personuppgifter. Användaren äger ej rätt att till tredjeman överlåta personuppgifter som användaren erhållit av Prisad, såvida användaren inte erhållit skriftligt godkännande av Prisad för sådan överlåtelse.

 

6 )        Förbjudna Åtgärder

6.1             Användaren förbinder sig att inte:

a)         saluföra produkter som anses vara olagliga, förelagts med förbud, begränsning eller andra myndighetspåbud;

b)         skicka eller saluföra produkter som är piratkopior, felaktigt märkta, gör intrång i tredje­mans immateriella rättigheter, inte uppfyller gällande säkerhets-, hälso-, eller miljökrav eller skadar tredjemans goodwill;

c)         utan Prisads skriftliga godkännande saluföra produkter från konkurslager, eller pro­dukter som användaren annars avser att undanta från ångerrätt eller ha ett begrän­sat skadeståndsansvar för. Detta avser även defekta produkter, inklusive men inte begränsat till rökskadade produkter eller demoexemplar med smärre skador;

d)         saluföra produkter vilka är stadgade i Bilaga 1;

e)         sälja samma produkter billigare någonstans på internet;

f)          saluföra varor som ej finns i lager och är reserverade för Prisads kunder.

7 )           Support och Kundtjänst

7.1             Användaren är införstådd i och accepterar att alla kundsupportärenden och reklamationer går via Prisads kundtjänst, men vid behov kontaktar Prisad Användaren för assistans vid handläggningen.

7.2             Användaren ska inom 24 timmar under helgfria vardagar eller, om utgången av denna tidsperiod infaller på en helgdag, senast nästkommande helgfria vardag, besvara samtliga meddelanden från Prisad eller slutkund i ärenden som avser användaren och/eller dennes produkt. Ifall svar inte inkommer inom den föreskrivna tiden har Prisad rätt att ta beslut i de berörda ärendena samt hållas skadelös för de eventuella skador som därmed uppstår eller kan uppstå såvida skadorna inte är orsakade av Prisad genom uppsåt eller oaktsam­het.

7.3             Användaren är införstådd med att supporten är kostsam och därför ska produkttexter hål­las uppdaterade för att hålla nere antalet produktfrågor. Återkommer produktfrågor ska produkttexterna uppdateras inom 48 timmar. Prisad är fri att stänga av produkter som ge­nererar stor supportbelastning eller vidta andra åtgärder.

8 )        Parternas åtaganden

Användaren är införstådd i och accepterar att denne är ytterst ansvarig för produkten och den information som denne tillhandahållit, inklusive men inte begränsat till produktinforma­tion 

1.1             produktinforma­tion och marknadsföringsmaterial. Likaså är Användaren ensam ansvarig för att ange rätt momssats på varje produkt då denna momssats ligger till grund för både Prisads och An­vändarens momsredovisning.

8.2             Användaren är förpliktad att varken direkt eller indirekt aktivt stödja eller sprida information till konkurrerande tjänster. Användaren förbinder sig att varken direkt eller indirekt an­vända information om Prisads kunder. Användaren förbinder sig vidare att även i övrigt vara lojal mot Prisad. I händelse av avtalets upphörande fortsätter dessa åtaganden att gälla i ytterligare 3 år.

8.3             Användaren ska på ett korrekt sätt och utan dröjsmål tillhandahålla all nödvändig informa­tion som efterfrågas av Prisad och i förekommande fall av konsumenter, såsom intyg av­seende produktens ursprung, kvalitet och uppfyllande av gällande säkerhets-, hälso- och miljökrav.

8.4             Användaren ska omgående skriftligen informera Prisad:

a)         Om väsentliga förändringar i användarens organisation eller ägande;

b)         Ifall Användaren försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt på sina betal­ningar eller eljest kommit på obestånd;

c)         Ifall Användaren får kännedom om att något av bolagen i tidigare säljled i leverans­kedjan (grossister, återförsäljare, distributörer, tillverkare etc.) försatts i konkurs, in­lett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller eljest kommit på obestånd, eller det annars kan finnas risk för att en lämnad garanti inte kommer att kunna efterlevas eller den part som kan hållas ansvarig för eventuella sak- och/eller per­sonskador för viss produkt, saknar betalningsförmåga;

d)         Ifall intrång eller misstänkt intrång i tredjemans immateriella rättigheter eller brott mot krav avseende produktsäkerhet, hälsa eller miljö föreligger eller kan förutses;

e)         Utan att begränsa rätten att vidta andra åtgärder, förbehåller sig Prisad rätten att varna, höja provisionen, begränsa, stänga av, eller säga upp Prisads tjänster, pro­dukter och användarkonton, begränsa eller förhindra användares åtkomst till och dennes aktivitet på Handelsplatsen. I händelse av sådan åtgärd/begränsning har Användaren inte rätt till ersättning eller skadestånd av något slag.

8.5             Prisad förbehåller sig rätten att justera och godkänna samt i övrigt anpassa information som förmedlas av användaren.

9 )        Reklamation och outlöst paket

Fel i varan

9.1             Prisad hanterar reklamationsärendet och kontaktar sedan användaren, som ombesörjer eventull                                      returfrakthandling till konsumenten. Användaren svarar för de kostnader som uppstår i samband med                            reklamationer.

9.2             Användaren är skyldig att företa omleverans när så är möjligt och därefter inom 4 timmar lämna                                        omleveransbesked. Prisad har rätt att fakturera Användaren för återbetalningar som gjorts till                                            konsumenten.

9.3             Användaren är skyldig att inom 24 timmar meddela Prisad om vara kommit i retur.

Dröjsmål

9.4             Om leverans har uteblivit, åtar sig användaren att åtgärda detta gentemot konsumenten, t.ex. genom                               kontakt med berört fraktbolag om så krävs.

9.5             Om Användaren kommer i dröjsmål med att leverera produkt och konsumenten väljer att häva sitt köp, har                    Prisad rätt att oavkortat återbetala konsumenten beloppet för produkten och makulera beställningen för                          användaren.

10 )        Ersättning

10.1             Prisad debiterar vanligtvis en ”fraktkostnad” till slutkund. Denna intäkt stannar hos Prisad för drift,                                    underhåll och marknadsföring. Detta är ingen kostnad för användaren.

10.2             För tillhandahållande av marknadsplats, betalningar och övriga kostnader utgår en provi­sionskostnad                            från Prisad till användaren. Kostnaden finns angiven i Bilaga 2 (för närva­rande 5%). Ifall användarens                             sortiment orsakar onormalt stora kostnader eller support­arbete kan provisionen komma att höjas.

10.3             Utbetalning av varje kalendermånads försäljning sker månaden efter mellan den 20:e och den siste.                              Prisad förbehåller sig rätten att inte utbetala belopp under 300 kr, dessa får stanna till följande månad.                          Vid stor omsättning eller andra praktiska skäl kan prisad välja att betala ut 2 eller fler gånger per månad.                        Alla försäljningsintäkter finns på ett separat konto fram till utbetalning då de utbetalas till Användaren och                      provisionen utbetalas till Prisad.

10.4             Utbetalning sker endast till svenskt bankgiro eller plusgiro registrerat på Användaren.

10.5               Vid utbetalningen avdrages Prisads provision och en redovisning med moms bifogas

10.6             Oberoende av vid vilken period utbetalning ska ske har Prisad rätt att räntefritt innehålla betalning om Användaren inte fullföljt sina leveranser eller åtaganden, för pågående re­klamationer och liknande, eller befaras brista i sina åtaganden enligt detta avtal enligt re­tentionsrätten.

11 )        Konsumentskydd och Ångerrätt

11.1             Användaren är härmed införstådd i att saluförd produkt försäljs till konsumenter, varför konsumentsskyddsregler blir tillämpliga på samtliga försäljningar som sker genom Handelsplatsen. Prisad följer gällande konsumentlagstiftning och avgör vilken påföljd som ska bli aktuell i respektive konsumentärende. Prisad följer alltid rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Användaren är skyldig att samarbeta med Prisad och verka för en bra lösning för konsumenten i kundtjänstärenden.

11.2             Konsumentens ångerrätt regleras i Distansförsäljningslagen och gällande praxis. Konsu­menten har 14 kalenderdagars ångerrätt, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kon­sumenten tog emot produkten.

11.3             Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt äger Prisad rätt att oavkortat återbetala konsumen­ten beloppet för produkten och debitera användaren därför.

12  )      ansvarsbegränsning

12.1             Användaren ansvarar för sin produkt, dess märkning och till produkten tillhörande informa­tion (inkl. information i annonser och garantier), marknadsföring eller leverans. Använda­ren ansvarar för skada som uppkommer med anledning av eller i samband med den för­sålda varan, dess försäljning på Handelsplatsen och den information som Användaren till­handahållit, och åtar sig att hålla Prisad skadelös vid alla typer av tredjemansanspråk. Användarens ansvar enligt denna bestämmelse innefattar att hålla Prisad skadelös i hän­delse av produktansvar för sak- eller personskada, ansvar gentemot tredjeman p.g.a. att produkten ej uppfyller säkerhets-, hälso- och miljölagkrav, ansvar p.g.a. intrång i tredje­mans immateriella rättigheter. Detta åtagande gäller även för konkursvaror och andra lik­nande produkter (exempelvis produkter som sålts i befintligt skick), i den mån Prisad hålls ansvarigt.

12.2             Prisad ansvarar inte gentemot Användaren eller annan för förlust eller skada som är hänför­lig till obehörigt nyttjande av domänen Prisad.se. Det innefattar ”hackning” eller an­nat angrepp mot webbplatsen av tredje part. Detta gäller också för felfunktion, förlorad data, uptime och liknande för prisad.se. Prisad ansvar ej heller för förlust eller annan skada orsakad av Användares avstängning, pausning, avstängning av vissa varor etc.

13 )         PAUSNING

13.1             Om användaren av någon anledning som semester, sjukdom, överbelastning, klämdagar, helger, inventering osv. inte kan fullfölja sina åtaganden så ska samtliga produkter pausas.

14 )       konsekvenser

14.1             Om Användare ej uppfyller sina åtaganden, ej håller tider med leverans, support, kontakt med mera, ej är sammarbetsvillig, orsakar onaturligt stor mängd supportärenden eller re­klamationer så kan det få olika konsekvenser som:
Avstängning av produkter 
Höjd provision
Avgift för support, per uppgift
Avgift för reklamationshantering, per uppgift
Avgift per såld men ej levererad produkt
Pausad försäljning
Avstängning viss tid
Uppsägning av kontot

14.2             Konton utan rörelse i 3 år med summa under 300 kr som därför ej utbetalats kan stängas ner och inneliggande belopp användas till ändamål som Prisad finner lämpligt.

14.3             Om användaren direkt eller indirekt kontaktar kunder på uppgifter som inkommit genom beställningar från Prisad så har prisad rätt till ett skadestånd med 1 000 kr per kontaktad kund.

15 )        uppsägning

15.1             Vardera Part äger rätt att säga upp detta avtal, dock ska skriftligt meddelande lämnas 60 dagar innan avtalets förverkande. Efter det skriftliga meddelandet om uppsägning, ska Parterna fullgöra och slutföra alla sina förpliktelser gentemot varandra och konsument.

15.2             Vardera Part, äger att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande;

a)         om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter eller medger sina skyldig­heter enligt avtalet och inte åtgärdar felet inom trettio (30) dagar efter skriftligt med­delande; eller

b)         om den andra parten förlorar sin F-skattsedel eller momsregistrering, ställer in betal­ningarna, eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

1.1             Åtaganden som ska äga fortsatt tillämplighet, även efter avtalets upphörande, är Använda­rens skyldighet att medverka i reklamationer, äganderätten till slutkundinforma­tionen, garantier och sekretess.

1.2             I händelse av uppsägning från någon part är det Användarens skyldighet att inom 24 tim­mar pausa sina produkter

16 )        Force majeure

16.1             Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska ses arbetskonflikt eller någon annan orsak utanför Parternas kontroll såsom brand, hårt väder, militär mobilisering, uppror anhållan konfiskering, kvarstad, strömavbrott och för fel eller dröjsmål av underleverantör under samma omständigheter.

16.2             Part som önskar åberopa en Befriande Omständighet enligt föregående stycke ska utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta den andra Parten. Om underrättelsen inte sker enligt föregående mening bortfaller rätten att åberopa sådan Befriande Omständighet.

16.3             Parterna ska göra vad som skäligen kan begäras för att begränsa sin skada för det fall det föreligger en Befriande Omständighet.

17 )        BESTÄMMELSES OGILTIGHET

17.1             Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte inne­bära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen på­verkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

18 )     SEKRETESS

18.1             Allt som har med slutkunder och beställningar att göra är sekretessbelagt inklusive antal order, medelsumma per order, vilka varor som sälj etc.

19 )         Tvistlösning

19.1             Tvist med anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom att parterna i samförstånd söker hitta en gemensam lösning genom förhandlingar sinsemellan. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse efter sådana förhandlingar ska tvisten hänföras till allmän domstol, varvid Malmö tingsrätt ska vara ensam behörig och enda instans att pröva tvisten

19.2             Det förhållandet att tvist uppstått befriar inte Användaren från skyldighet att erlägga betal­ning enligt Avtalet eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

_________________________________

 

                                   

Detta Avtal har upprättats i två exemplar varav Parterna tagit varsitt.

 

Svedala den    ____/_____201___

 

 

__________________ den _____________

PRISAD ALLT-FRAKTFRITT I SVEDALA AB

 

 

ANVÄNDARE

 

 

 

 

 

 

Gert Strand

 

[Namnförtydligande]

 

Bilaga 1

Produkter som ej får saluföras på Prisad.se:

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Andrahandsvaror (demovaror inkluderade)
 • Levande organismer såsom djur och växter
 • Alla former av droger, narkotika och berusningsmedel
 • Tobak
 • Fyrverkerier, smällare och dylika produkter
 • ID-handlingar
 • Kemiska produkter som kräver tillstånd eller som klassas som farliga (skönhetsprodukter ej inkluderade)
 • Kondomer som inte är av märket Durex eller RFSU
 • Glidmedel
 • Sexleksaker
 • Mat och andra livsmedel, inkl. djurfoder, med kortare bästföredatum än 3 månader
 • Lotter
 • Läkemedel och sjukvårdsprodukter
 • Stötande och olämpligt material
 • Piratkopierat material
 • Porr i alla former
 • Produkter som inte uppfyller allmänna krav på säkerhet, hälsa och miljö
 • Stöldgods
 • Tjänster
 • Pengar i någon form: mynt, sedlar, värdepapper, utländsk valuta etc.
 • Vapen
 • Äkta päls
 • Import- och exportförbjudna produkter
 • Prisad förbehåller sig rätten att göra en bedömning av produktens lämplighet för försäljning.

 

 Bilaga 2

PROVISIONSSATSER

 

Provision

Provisionen är 5 % på försäljningspris inkl. moms.